Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím
- +

Aktuálně >>

Aktivovat kód akce 197.682

ZPĚT Hlavní strana
/
/
Soutěž Canon - pravidla

Úplná pravidla marketingové akce „Staňte se kapitánem módní extraligy“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „Staňte se kapitánem módní extraligy“ (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České a Slovenské republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

1. Organizátorem a pořadatelem akce je společnost CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638.(dále jen „organizátor“ nebo „pořadatel“)  

2. Termín konání akce 

Akce je společná pro Českou i Slovenskou republiku. Probíhá v  termínu od 25. 1. 2016 00:00:01 hod. do 31. 7. 2016 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání akce“ a „místo konání akce“). Registraci je možno provést od 25. 1. 2016 00:00:01 hod. do 31. 7. 2016 23:59:59 hod. 

3. Účast  

Účastníkem akce se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky, která v době konání akce zcela splní stanovená pravidla této akce (dále jen „účastník“ nebo „účastník akce“).  

4. Mechanika 

Principem této akce je registrovat se, a následně za pomocí nákupů Vašich známých/kamarádek/členů rodiny a jiných osob (dále jen „třetí osoby“) nasbírat, co nejvyšší počet bodů. Body lze sbírat pouze tak, že třetí osoby budou užívat unikátní URL k provádění svých objednávek v e-shopu organizátora. Registrací se rozumí řádné, správné a úplné vyplnění registračního formuláře na internetových stránkách www.blancheporte.cz/www.blancheporte.sk provedené v době od 25. 1. 2016 00:00:01 hod. do 31. 7. 2016 23:59:59 hod. uvedením těchto údajů:

  • jméno a příjmení,
  • platná e-mailová adresa
  • základní údaje – adresa trvalého pobytu

Následně po provedení registrace obdrží účastník e-mail, ve kterém bude potvrzeno provedení registrace. Unikátní URL si účastník může vygenerovat po provedení registrace na své soutěžní stránce. Unikátním URL se rozumí jedinečný internetový odkaz, který každý účastník obdrží v rámci potvrzení provedené registrace, když každý internetový odkaz je unikátní. Nákup, který nebude proveden přes unikátní URL nelze započítat do této akce a účastník za něj nezíská body. Již provedený nákup nelze zpětně podřadit pod unikátní URL. Pro provedení nákupu přes unikátní URL je nutno uvedené URL otevřít výhradně prostřednictvím přesného znění odkazu v rámci e-mailu či jeho zkopírováním do internetového prohlížeče a následným otevřením a až poté je možno provést nákup. Třetí osoby, které provedou nákup přes unikátní URL získávají automaticky možnost využití slevy na další objednávku:

a) v České republice

 - sleva 250,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1000,- Kč;

- sleva 500,- Kč při nákupu, zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1.500,- Kč;

- sleva 750,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 2.000,- Kč;

b) ve Slovenské republice

- sleva 10 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 40 €;

- sleva 20 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 60 €;

- sleva 30 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 70 €;.

Vyhrává zákazník s nejvyšším počtem bodů. Body účastník může získat tak, že umožní prostřednictvím unikátního URL provést objednávku třetím osobám. Účastník poskytne pomocí níže uvedených způsobů unikátní URL a třetí osoba toto využije k provedení nákupu na e-shopu organizátora. Hodnota objednávky se rovná počtu získaných bodů – například za objednávku ve výši 450,- Kč získá účastník 450 bodů. V případě Slovenské republiky, za každé 1€ získá účastník 27 bodů.Počítají se pouze body, resp. částky, za které byl skutečně proveden nákup, a nedošlo k odstoupení od smlouvy. Hodnotou objednávky a expedovanou hodnotou se rozumí celkový součet cen objednaného zboží nezahrnující poštovné a balné. 

V případě, že nedojde k převzetí zboží, či účastník nebo třetí osoba následně zboží vrátí či od smlouvy odstoupí či jiným způsobem objednávku zruší, nedojde k načtení soutěžních bodů, resp. načtené body budou smazány. Jakmile přes účastníkovo unikátní URL provede třetí osoba nákup, účastníkovi zašle organizátor informativní e-mail. Provádění objednávky přes třetí osoby je možno uskutečnit tak, že pokud Váš známý/kamarádka/člen rodiny bude chtít provést nákup přes Váš unikátní URL, můžete mu zaslat svůj unikátní URL a to přes e-mail, soukromou zprávu sociální sítě Facebook, či sdílením v rámci sociální sítě Facebook či přes jinou sociální síť. Stav bodů může každý účastník sledovat na své soutěžní stránce dostupné po přihlášení na www.blancheporte.cz/www.blancheporte.sk. Na soutěžní stránce účastník zejména zjistí celkový počet bodů, který bude rozdělen na body ověřené a neověřené. Ověřenými body se rozumí body za skutečně provedené, nezrušené objednávky, při kterých rovněž nedošlo k odstoupení od smlouvy. Neověřenými body se rozumí body za objednávky, které právě vznikly, jedná se o body ukázané z důvodu přehledu o bodovém posunu, když dle těchto je na soutěžní stránce zobrazeno rovněž pořadí. E-shopem organizátora se rozumí e-shop na internetových stránkách www.blancheporte.cz/ www.blancheporte.sk .  

5. Vyhodnocení akce a ceny v akci 

Na cenu v akci vznikne účastníkovi nárok v případě, kdy splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, a zároveň získá nejvyšší počet bodů v pořadí prvním, druhém nebo třetím. Akce běží do 31. 7. 2016. V akci jsou následující ceny:

1. místo - 1x fotoaparát CANON
2. a 3. místo - 2x poukaz na nákup zboží

Cena za první místo – fotoaparát CANON náleží účastníkovi, který v době konání akce získá nejvyšší počet bodů. Více informací o ceně naleznete na www.blancheporte.cz/soutez-canon.
Hodnota ceny je 24.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřitisíckorunčeských) / resp. 900€ (slovy: devětseteuro). Organizátor akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv škodu na výhře způsobenou výhercem akce po převzetí ceny. 

Cena za druhé místo - 1x poukaz na nákup zboží v e-shopu blancheporte.cz/sk ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) / resp. 75€ (slovy:sedmdesátpěteuro).Tato cena náleží účastníkovi, který v době konání akce dosáhne jako druhý nejvyššího počtu bodů. Poukaz je platný po dobu dvou měsíců od jeho vystavení, časová platnost poukazu není měnitelná ani v případě, že výherce tento poukaz nevyužije.  

Cena za třetí místo - 1x poukaz na nákup zboží v e-shopu blancheporte.cz/sk ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) / resp. 40€ (slovy: čtyřiceteuro)Tato cena náleží účastníkovi, který v době konání akce dosáhne jako třetí nejvyššího počtu bodů. Poukaz je platný po dobu dvou měsíců od jeho vystavení, časová platnost poukazu není měnitelná ani v případě, že výherce tento poukaz nevyužije.

Výherce ceny bude informován o své výhře do 30. 9. 2016. S ohledem na skutečnost, že organizátor akce má právo ověřit si počet bodů, a zároveň skutečné provedení objednávek, případně neodstoupení od objednávek ve lhůtě 14 dní od převzetí, bude výherce informován o tom, že provedení ověření bude trvat delší časový úsek a že ho pořadatel po jeho provedení kontaktuje a vyzve ho k převzetí výhry. Výherci bude výhra předána v den a na místě, které mu CEMOD – CZ s.r.o. písemně oznámí, případně mu bude výhra zaslaná na adresu oznámenou výhercem, poukazy na nákup zboží budou zaslané poštou na adresu, kterou výherce uvedl při registraci. V případě, že výherce nebude mít funkční e-mail nebo adresa nebude správná, výhra propadá bez náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití. Výhra rovněž propadá v případě, že nedojde k vyzvednutí v předem domluveném termínu.

6. Všeobecné podmínky 

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly této akce nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba i přes uvedené získala nárok na cenu v akci, cena nebude předána. Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění podmínek akce.  Účastí v akci projevuje každý účastník akce svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této akce. V akci nerozdělené ceny propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele akce, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.  Organizátor ani pořadatel neodpovídají za jakékoliv škody či újmy, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí  v akci či v souvislosti s čerpáním cen. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou; ceny nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků zveřejněných na webu www.blancheporte.cz/sk. Účastník provedením registrace s uvedením osobních údajů souhlasí se zařazením takto poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „správce“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.  Účastníci akce výslovně souhlasí s těmito pravidly a s tím, že organizátor akce je oprávněn použít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků akce, a to po dobu 5 let od ukončení akce. Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání cen, a to zejm. v případě, že ceny nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být oprávněným účastníkům předány v souladu s těmito pravidly. Organizátor akce není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.  V případě rozporu mezi pravidly akce nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel akce platí znění těchto úplných pravidel akce. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly akce. Úplná pravidla akce jsou k dispozici na www.blancheporte.cz , www.blancheporte.sk. 

7. Údaje o výherci poskytne CEMOD – CZ s.r.o. na základě písemné žádosti ode dne 14. 9. 2016. CEMOD - CZ s.r.o. si vyhrazuje právo neoznamovat žádné informace týkající se výhry a výherců telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

 

V Pardubicích dne 25. 1. 2016   


Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
X
X
X