Zákaznický servis +420 466 040 530 (Po–Pá: 7:00–20:00, So 8:00–16:00)

Menu

Hledat

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Domů
>
Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže

1 Úvod

1.1  Účelem tohoto dokumentu „Úplná pravidla soutěže“ (dále jen „Úplná pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek soutěží pořádaných společností PackWay s.r.o. (dále jen „PackWay“) v České republice.

1.2  Každá jednotlivá soutěž má svá „Doplňující pravidla soutěže“ (dále jen „Doplňující pravidla“) a každou soutěž může PackWay komunikovat za pomoci těchto Doplňujících pravidel. Pravidla k jednotlivým soutěžím a doplňující znění pravidel na propagačních materiálech je třeba vykládat v souladu s těmito Úplnými pravidly. V případě, že je konkrétní podmínka upravena jinak v těchto Úplných pravidlech než v Doplňujících pravidlech, pak mají přednost Doplňující pravidla. V případě, že úprava v Doplňujících pravidlech není, užijí se tato Úplná pravidla.

1.3  Registrací do soutěže soutěžící uděluje svůj souhlas s těmito Úplnými pravidly, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat.

1.4  Tato Úplná pravidla jsou platná ode dne 14. 9. 2022.

2 Obecná ustanovení

2.1  Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638.

2.2  PackWay je oprávněna organizací či jinými úkony pověřit třetí osoby.

2.3  Doba a místo konání soutěže je vždy stanoveno Doplňujícími pravidly.

3 Soutěžící

3.1  Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky, není-li v Doplňujících pravidlech stanoveno jinak.

3.2  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci a také zákazníci, jejichž přihláška do soutěže je neúplná, nečitelná, či nepřesná.

3.3  Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Úplnými pravidly či v rozporu s Doplňujícími pravidly konkrétní soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá PackWay, která je oprávněna rozhodnout o jejím dalším užití.

3.4  Soutěžící bude vyloučen v případě, že PackWay zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

3.5  Podmínkou získání výhry je, že zákazník učiní a uhradí objednávku zboží v době trvání soutěže, a to buď z katalogu nebo z internetového obchodu, které jsou uvedeny v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže a zároveň splní všechny ostatní podmínky uvedené v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže. V případě, že tato podmínka není definovaná v základních pravidlech, je možné se účastnit i bez nutnosti učinit objednávku (například prostou odpovědí na soutěžní otázku).

4 Mechanika soutěže

4.1 Soutěžící se přihlásí do soutěže tak, že splní podmínky uvedené v pravidlech a v těchto Úplných pravidlech.

4.2  Soutěž je založena na náhodnostní mechanice, nestanoví-li pravidla konkrétní soutěže jinak.

4.3  Soutěže, které jsou pořádány v rámci internetového obchodu, se může účastnit jakýkoliv zákazník.

4.4  Soutěže, které jsou vyhlašovány prostřednictvím tištěných katalogů se může účastnit pouze zákazník, který obdrží výzvu k účasti v soutěži prostřednictvím daného tištěného katalogu. Výzvu k účasti v soutěži obdrží pouze zákazník, který nakoupil u PackWay v době 24 měsíců před vydáním katalogu, ve kterém je výzva k nové soutěži.

4.5  Výherce je určován, není-li v Doplňujících pravidlech stanoveno jinak, tímto způsobem:

  • losem ze všech platně přihlášených soutěžících nebo,

  • losem z předem stanoveného počtu soutěžících, kteří se nejrychleji platně přihlásili do soutěže nebo,

  • losem z předem stanoveného počtu soutěžících, kteří se platně přihlásili do soutěže a jejichž objednávka má jednu z nejvyšších hodnot ze všech uskutečněných objednávek.

4.6  Soutěžící je oprávněn se každé soutěže účastnit maximálně jednou. V případě opakované účasti je soutěžící z celé soutěže vyřazen, pokud není v úvodních podmínkách stanoveno jinak.

4.7  PackWay je oprávněn využít i jiné mechaniky určení vítězce a pořádat soutěže například na sociálních sítích. Taková mechanika bude pak vždy stanovena Doplňujícími pravidly a v neupravených částech se bude řídit soutěž i mechanika těmito Úplnými pravidly.

5 Výhra, výherci a předání výhry

5.1  Výhra a počet výherců jsou vždy definováni Doplňujícími pravidly.

5.2  Výhru obdrží předem stanovený počet soutěžících, kteří splní podmínky stanovené v Doplňujících pravidlech a v těchto Úplných pravidlech.

5.3  Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru, není-li v Doplňujících pravidlech stanoveno jinak.

5.4  Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do data uvedeného v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže.

5.5  Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do data uvedeného v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay.

5.6  Nesplní-li výherce podmínky uvedené v těchto Úplných pravidlech a v Doplňujících pravidlech konkrétní soutěže, výhra propadá ve prospěch PackWay.

5.7  Nebude-li soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch PackWay.

6 Licence k soutěžním dílům

6.1  V případě, že by byl do soutěže odeslán soutěžní příspěvek, který je dílem ve smyslu příslušných právních předpisů (pro účely tohoto článku také jako „soutěžní dílo“), platí pro něj ustanovení tohoto článku.

6.2  Zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje PackWay nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že PackWay je oprávněna soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na FB, webu, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům PackWay ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora.

6.3  PackWay není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. PackWay je oprávněna poskytnout sublicenci, a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí.

6.4  Soutěžící registrací do soutěže a odesláním soutěžního příspěvku do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti PackWay a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla PackWay anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

6.5  Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu Úplných pravidel a Doplňujících pravidel, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se soutěžící zavazuje, že užitím soutěžního díla dle těchto Úplných pravidel a Doplňujících pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných či zachycených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen PackWay uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto Úplných pravidlech stanovených, a zároveň mu zaniká právo na příslušnou výhru.

7 Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním projevů osobní povahy

7.1  Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dle těchto Úplných pravidel a dle dokumentu Ochrana osobních údajů ze strany PackWay jakožto správce, včetně zpracování prostřednictvím zpracovatelů uvedených zde.

7.2  Účel zpracování je následující: realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výhry, účel zpracování je podrobně upraven zde.

7.3  Souhlas je dobrovolný, může být kdykoliv odvolán, avšak odvoláním účast v soutěži končí. Doba zpracování je upravena zde.

7.4  Soutěžící bere na vědomí, že má práva uvedená zde.

7.5  Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněna užít v souladu s ust. §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníků (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v pořadatelem určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce (s užitím jména, města bydliště a záznamů) je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže dle Doplňujících pravidel.

8 Závěrečná ustanovení

8.1  Registrací do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat tato Úplná pravidla a Doplňující pravidla konkrétní soutěže. PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Úplná pravidla. Veškeré změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. PackWay může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si PackWay právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž.

8.2  Originál pravidel bude po celou dobu soutěže uložen v sídle PackWay.

8.3  PackWay neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně PackWay nebude možno doručit, propadají ve prospěch PackWay.

8.4  PackWay nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Úplných pravidel, které mohou být v doplňující verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

8.5  PackWay nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. PackWay není rovněž odpovědná za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

8.6  PackWay si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky účasti v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by porušoval Úplná pravidla či Doplňující pravidla či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

8.7  PackWay upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo PackWay na náhradu způsobené škody.

8.8  Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

8.9  PackWay neodpovídá za žádné škody a/nebo újmy způsobené účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od PackWay žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.

8.10  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s Úplnými pravidly nebo se Doplňujícími pravidly konkrétní soutěže.